Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie.

De RvT bestaat uit 5 personen, met elk een of meer aandachtgebieden. De RvT heeft uit zijn midden de volgende commissies ingesteld en opereert conform de Governancecode Zorg: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. Deze commissies hebben een adviserende taak ten aanzien van de raad van toezicht. De RvT is werkgever van de bestuurder, die eindverantwoordelijk is voor ENA. De RvT vergadert minimaal 5 keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder. In dit document geeft de RvT uitleg over zijn visie op toezicht.

De zittingsduur van RvT-leden is 4 jaar, met de mogelijkheid om dit één keer te verlengen.

Contact: raadvantoezicht@zorggroepena.nl (secretariaat)

Maak kennis met de leden van de RvT:

Cees Hendriks (voorzitter)“Sinds 2018 ben ik lid van de RvT van ENA, per 1 januari 2023 voorzitter. Naast die algemene rol zijn mijn specifieke aandachtsgebieden financiën en werkgeverschap. Daarbij zoek ik de verbinding tussen mensen door onder andere transparant te handelen en gebruik te maken van het gezonde boerenverstand. Na een lange loopbaan in de financiële wereld ben ik nu interim-predikant in de Protestantse Kerk.”

Karen Kolenbrander (vicevoorzitter)“Sinds 2021 maak ik deel uit van de RvT van ENA. Mijn aandachtsveld is kwaliteit van zorg, mij op het lijf geschreven gezien mijn vroegere ervaring als inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, onafhankelijk onderzoeker van zorgcalamiteiten en manager Kwaliteit en Veiligheid. Doel blijft dat ouderen zich welbevinden bij ENA en de zorgmedewerkers samen met hen vorm mogen blijven geven aan waardevolle zorg. Daar wil ik graag vanuit mijn expertise een bijdrage aan blijven leveren.”

Cor Veenstra
“Naast de algemene verantwoordelijkheid, die ieder lid van de RvT heeft, is mijn specifieke aandachtsgebied facilitair, vastgoed en milieu. Mijn werkervaring strekt zich uit in zowel de langdurige zorg als de ziekenhuiszorg. Met een professionele houding en een warm hart voor de zorg, doortastend en kritisch wil ik mijn rol in de RvT blijven vervullen.”

Richard Hald“Ik mocht in 2017 toetreden tot van de RvT van ENA. Het is mooi om iets in de zorg voor ouderen te betekenen. Ik wil op minder afstand naar de zorg voor ouderen kijken. Binnen de RvT heb de ik aandachtsgebieden IT, integriteit en cultuur. ‘Samen’ is voor mij het belangrijkste. Samen met cliënten, bestuurder, medewerkers, cliëntenraad , OR en collega’s van de RvT iets moois van ENA maken en behouden.”

Lilliane Bovendeert-Bijl “Sinds 1 januari 2022 ben ik lid van de RvT van ENA. Ik werk in de medisch specialistische zorg als manager bedrijfsvoering. Binnen de RvT ligt mijn aandachtsgebied op juridische zaken en HR. Met ‘samen zorgen’ hoop ik dat we met elkaar de uitdagingen van vandaag en morgen kunnen blijven vertalen in kwalitatieve zorg en kwalitatief leven voor onze cliënten en werkplezier voor de medewerkers van ENA.”

U leest het Jaarverslag raad van toezicht ENA 2023 hier.

Scroll naar boven