Regeling veilig melden van misstanden

ENA hecht veel waarde aan het creëren van een gevoel van sociale veiligheid. Dat geldt ook rond het melden van (het vermoeden van) een misstand of schending van het EU-recht. In de regeling Veilig melden van misstanden staat hoe en door wie (het vermoeden van) een misstand kan worden gemeld en welke bescherming melders genieten.

Regeling veilig melden van misstanden.

De regeling is in overeenstemming met de Governancecode Zorg en de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Scroll naar boven