Wie zijn wij

Privacy beleid

We vinden het belangrijk om zorgvuldig en integer om te gaan met de persoonlijke informatie van bewoners/cliënten en medewerkers.
In het privacyreglement hebben wij beschreven wat ons beleid is en worden de kaders aangegeven die mede voortkomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.                                      .
Wij werken respectvol met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten.
Impliciet wordt dat ook van hen verwacht: daar waar wij privacyregels in acht nemen mogen wij verwachten dat de cliënt zelf dit ook ten opzichte van medecliënten en medewerkers doet.
Aangezien wij te maken hebben met een over het algemeen kwetsbare groep ouder wordende mensen zijn wij extra alert op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Niet altijd zijn cliënten in staat hier zelf voor te zorgen. Uit hoofde van onze beroepshouding zijn wij in staat hen te helpen, of hun belangen te laten behartigen door familie of verwanten.

Iedere werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.
De in hiervoor bedoelde verplichting bestaat echter niet tegenover hen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst (WGBO), het behandelingsplan (BOPZ) dan wel het onderzoeksprotocol (WMO) en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.
De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van de werknemer uit hoofde van diens functie bekend is, tenzij de werknemer tot het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens, toestemming geeft.
Zorggroep Ena heeft de afspraken over privacy vastgelegd in het privacy reglement. Hoe het in de praktijk gebruikt wordt is vastgelegd in het privacy protocol, een werkinstructie voor medewerkers.
Aanvullend op het Privacy beleid is ook beleid geformuleerd om datalekken te voorkomen in het kader van de Wet Datalekken.

Zorggroep Ena heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming. U kunt de FG bereiken via fg@zorggroepena.nl