Wie zijn wij

Vrienden van Woon- Zorgcentrum Ruimzicht

Algemene Informatie:

Naam: Stichting Vrienden van Woon- en Zorgcentrum “Ruimzicht”
Fiscaal nummer:                    8019.21.958
Secretariaat:
Thorbeckelaan 19
3771 EA Barneveld

Bestuurssamenstelling en namen leden:

E. Sobel, voorzitter
Mw. M.T. Koetsier-Luiten, secretaris
N. Lenten, penningmeester
Mw. G.C. Spaans-Tieland, lid
Mw. A.G.M.M. Soeterboek, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het leveren van extra’s ten behoeve van de bewoners en zorg afnemers van “Ruimzicht”, daartoe in staat gesteld door ontvangen giften en donaties.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Het bevorderen van de bloei van het woon- en zorgcentrum “Ruimzicht” te Barneveld, bij te dragen aan de intra- en extramurale zorg van de afnemers van dat centrum en daartoe financiële en/of andere middelen aan te wenden.

Inkomsten bestaan uit ontvangen giften en donaties en rente van de spaarrekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. Onze financiële middelen zijn echter niet onuitputtelijk. Daarom willen wij u vragen ons financieel te steunen, zodat wij ons werk kunnen voortzetten.

 

Verslag activiteiten

In het verslagjaar 2015 is een handpop betaald die vooral wordt gebruikt bij bewoners met vormen van dementie. Verder zijn twee kerstbomen verzorgd en is met Kerstmis aan de bewoners een traktatie verstrekt. Ook het optreden op Oudejaarsdag van het shantykoor “Het Roer Om” is door onze stichting financieel mogelijk gemaakt.

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2015

Staat van baten en lasten

(Bedragen in euro)

Baten 2015 2014   Lasten 2015 2014
Donaties en giften 425 2.515 Besteed aan doelstelling 431 1.416
.    
Rente spaarrekening 39 62 Overige uitgaven 70 63
Nadelig saldo 37 Batig saldo 1.098
  501 2.577     501 2.577

 

NL 22-03-2016