Wie zijn wij

Vrienden van Woon- Zorgcentrum Ruimzicht

Algemene Informatie:

Naam: Stichting Vrienden van Woon- en Zorgcentrum “Ruimzicht”
Fiscaal nummer:                    8019.21.958
Secretariaat:
Thorbeckelaan 19
3771 EA Barneveld

Bestuurssamenstelling en namen leden:

E. Sobel, voorzitter
Mw. M.T. Koetsier-Luiten, secretaris
N. Lenten, penningmeester
Mw. G.C. Spaans-Tieland, lid
Mw. A.G.M.M. Soeterboek, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het leveren van extra’s ten behoeve van de bewoners en zorg afnemers van “Ruimzicht”, daartoe in staat gesteld door ontvangen giften en donaties.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Het bevorderen van de bloei van het woon- en zorgcentrum “Ruimzicht” te Barneveld, bij te dragen aan de intra- en extramurale zorg van de afnemers van dat centrum en daartoe financiële en/of andere middelen aan te wenden.
Inkomsten bestaan uit ontvangen giften en donaties en rente van de spaarrekening. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Verslag activiteiten

In december 2017 financierden wij een optreden van de Valley Voices Group Ede. Verder zijn twee kerstbomen met verlichting verzorgd en werden met Kerstmis taarten voor de bewoners verstrekt. Ook het optreden op Oudejaarsdag van het shantykoor “Het Roer Om” is ook door onze stichting financieel mogelijk gemaakt.

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2017.

Staat van baten en lasten

(Bedragen in euro)

Baten  2017  2016   Lasten 2017 2016
Donaties en giften   350    375 Besteed aan doelstelling    460   344
Rente spaarrekening      2      15 Overige uitgaven    154     62
Nadelig saldo   262      16 Batig saldo
     614    406         614    406

 

Verslag 2016
Verslag 2017

NL 28-09-2018