Wie zijn wij

Vrienden van Ruimzicht

Algemene Informatie:

Naam: Stichting Vrienden van Woon- en Zorgcentrum “Ruimzicht”
Fiscaal nummer:                    8019.21.958
Secretariaat:
Bloemendaallaan 88 19
3771 HW Barneveld

Bestuurssamenstelling en namen leden:

E. Sobel, voorzitter
Mw. C. Guldie, waarnemend secretaris
N. Lenten, penningmeester
Mw. G.C. Spaans-Tieland, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het leveren van extra’s ten behoeve van de bewoners en zorg afnemers van “Ruimzicht”, daartoe in staat gesteld door ontvangen giften en donaties.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Het bevorderen van de bloei van het woon- en zorgcentrum “Ruimzicht” te Barneveld, bij te dragen aan de intra- en extramurale zorg van de afnemers van dat centrum en daartoe financiële en/of andere middelen aan te wenden.
Inkomsten bestaan uit ontvangen giften en donaties en rente van de spaarrekening. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Verslag activiteiten

In december 2017 financierden wij een optreden van de Valley Voices Group Ede. Verder zijn twee kerstbomen met verlichting verzorgd en werden met Kerstmis taarten voor de bewoners verstrekt. Ook het optreden op Oudejaarsdag van het shantykoor “Het Roer Om” is ook door onze stichting financieel mogelijk gemaakt.

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2018.

Staat van baten en lasten

(Bedragen in euro)

Baten  2018  2017   Lasten   2018 2017
Donaties en giften     180   350 Besteed aan doelstelling  1.195   460
Rente spaarrekening        1      2 Overige uitgaven    155    154
Nadelig saldo   1.169   262 Batig saldo
   1.350    614     1.350    614

 

Verslag 2016
Verslag 2017
Verslag 2018

NL 19-03-2019