Wie zijn wij

Klokkenluidersregeling

Zorggroep Ena beschikt over een klokkenluidersregeling.

Voor de brancheorganisaties in de zorg een Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden, respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Met de klokkenluidersregeling wordt door Zorggroep Ena invulling aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling gegeven, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig, tot correctie van het eigen functioneren van de zorgorganisatie. Daarbij is rekening gehouden met de verwijzing in de Code naar de bouwstenen van de “Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen” van de Stichting van de Arbeid. (publicatienummer 6/03 d.d. 24 juni 2003).

Voor de interne regeling van Zorggroep Ena is gebruik gemaakt van het model Meldings- en Klokkenluidersregeling van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).