Wie zijn wij

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld. Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie. De focus van het Kwaliteitskader ligt op ‘samen leren’ als basis voor kwaliteitsverbetering.

Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel is drieledig:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg, zoals Aandacht, aanwezigheid en toezicht; Specifieke kennis, vaardigheden
  • Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken; Reflectie, leren en ontwikkelen
  • Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Zorggroep Ena heeft de eisen van het kwaliteitskader verder uitgewerkt in een Kwaliteitsplan.

Voor meer uitleg over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg klik hier.

Zorggroep Ena maakt via dit document kenbaar aan klanten en betrokkenen hoe zij invulling geeft aan het “Addendum Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie”.