Wie zijn wij

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld. Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit kwaliteitskader doorvoeren in hun eigen organisatie. De focus van het Kwaliteitskader is ‘samen leren’ als basis voor kwaliteitsverbetering.

Het kwaliteitskader beschrijft waar goede verpleeghuiszorg aan moet voldoen en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg, zoals Aandacht, aanwezigheid en toezicht; Specifieke kennis, vaardigheden
  • Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken; Reflectie, leren en ontwikkelen
  • Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Voor Zorggroep ENA is het belangrijkste: tevreden cliënten waaraan we optimale zorg en maatschappelijke diensten leveren door tevreden, deskundige en gemotiveerde medewerkers. Voor meer uitleg over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg klik hier.

Kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag

Personeelssamenstelling

Peildatum 31-12-2019

Totaal aantal medewerkers: 419,0
Totaal aantal fte: 204,4. Onderverdeeld in:
– Zorg: 141,7
– Facilitaire: 30,4
– Algemeen Beheer: 12,3
– Overhead: 8,5
– Management: 4,6
– Leerlingen: 7,0
– Stagiaires (maken geen deel uit van aantal fte’s): 21 – 0,0
– Behandeldienst: 3.0

Doorstroomcijfers:
Medewerkers %
– In dienst 67 – 29%
– Uit dienst 50 – 22%
Doorstroom naar hoger niveau 13 6%

Naast medewerkers in dienst leveren ongeveer 500 vrijwilligers een bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Addendum Verpleeghuiszorg

Zorggroep ENA maakt via dit document kenbaar aan klanten en betrokkenen hoe zij invulling geeft aan het ‘Addendum Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie’.