Wie zijn wij

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld en in 2021 geactualiseerd. Zorgorganisaties en zorgverleners werken aan de hand van dit kwaliteitskader in hun eigen organisatie. Dit kader beschrijft wat we gezamenlijk onder goede zorg verstaan en hoe daaraan gewerkt wordt in verpleeghuizen. De focus van het Kwaliteitskader is ‘samen leren en ontwikkelen’ als basis voor kwaliteitsverbetering.

Het kwaliteitskader beschrijft waar goede verpleeghuiszorg aan moet voldoen en hoe de kwaliteit van de verpleeghuiszorg hoog te houden:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg, zoals Aandacht, aanwezigheid en toezicht; Specifieke kennis, vaardigheden
  • Het stimuleert zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit van de zorg en ondersteuning continu te optimaliseren en het lerend vermogen te versterken; Reflectie, leren en ontwikkelen
  • Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Voor Zorggroep ENA is het belangrijkste: tevreden cliënten waaraan we optimale zorg en maatschappelijke diensten leveren door tevreden, deskundige en gemotiveerde medewerkers. Voor meer uitleg over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg klik hier.

Kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag

Personeelssamenstelling

Peildatum 30 september 2022

Totaal aantal medewerkers: 471
Totaal aantal fte: 214,99 onderverdeeld in:
– Zorg en Welzijn: 160,35
– Facilitair: 25,83
– Administratie/staf: 24,09
– Management: 4,72

Instroom en uitstroom:
Medewerkers
– In dienst 34,4 fte
– Uit dienst 23,6 fte

Naast medewerkers in dienst leveren ongeveer 450 vrijwilligers een bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Addendum Verpleeghuiszorg

Zorggroep ENA maakt via dit document kenbaar aan klanten en betrokkenen hoe zij invulling geeft aan het ‘Addendum Verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie’.