Duurzaamheid zorggroep ENA

‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’

Zorggroep ENA onderschrijft dit volledig en brengt dit dagelijks in de praktijk. Om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu is een milieujareplan opgesteld waarin doelen zijn geformuleerd. De Green Deal is ondertekend zoals omschreven in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid. Lees hier het complete MVO-beleid.

Voor onze locaties Nieuw Avondrust in Voorthuizen, Ruimzicht in Barneveld en Het huis in de Wei in Scherpenzeel hebben we na de audit de Bronzen certificering van de Milieuthermometer Zorg ontvangen. Jaarlijks vindt er een controleaudit plaats om vast te stellen of er blijvend wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Servicebureau
Het servicebureau is medio 2023 verhuisd naar een energiezuinig kantoor met energielabel A+. Er is hiermee ingezet op een duidelijke energiebesparing. Eind 2023 zal de verlichting zijn vervangen door ledverlichting.

Ruimzicht
Op het dak van Ruimzicht zijn medio 2023 PV-panelen geplaatst en in gebruik genomen.
Eind 2023 zal de verlichting zijn vervangen door ledverlichting.

Huis in de Wei
Het nog beter isoleren van het dak van Het huis in de Wei en het aanbrengen van PV-panelen is in voorbereiding. De verwachte uitvoering is in het vierde kwartaal van 2024.

Nieuw Avondrust
Met een externe partij is het klimaatbeheersingssysteem doorgelicht. De aanbevelingen voor optimalisatie worden overgenomen en zo mogelijk in 2023 nog gerealiseerd.
In combinatie met een lichte renovatie onderzoeken wij ook hier de mogelijkheden van PV-panelen.

De klimaatbeheersing in de verschillende gebouwen monitoren wij voortdurend en optimaliseren wij zo mogelijk. Een vast onderdeel hierbij is de registratie van het energieverbruik en de -opbrengst.

Er zijn verschillende waterbesparende maatregelen genomen.

Het MJOP van de drie locaties wordt in samenhang met het CO2 reductieplan jaarlijks geactualiseerd. De energiebesparende maatregelen zijn beschreven. In de jaarlijkse begroting is dan ook een bedrag opgenomen. In het CO2 reductieplan zijn de doelstellingen ten aanzien van het verlagen van de CO2 footprint voor de periode tot 2030 en tot 2050 uitgelegd.

We voeren een duurzaam inkoopbeleid en willen daarmee een relatie opbouwen met partners die met ons een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid. Zo hebben we een aanbesteding gehouden rondom voeding waarbij duidelijke criteria zijn geformuleerd rondom duurzaamheid. Daarnaast hebben we het bestelproces zodanig ingericht dat de direct betrokkenen kunnen bestellen. Naast efficiency is het doel om verspilling tegen te gaan.

De bedrijfsauto’s worden gefaseerd vervangen door elektrische auto’s. De eerste levering en dus vervanging verwachten wij begin 2024.

Om het bewustzijn van duurzaamheid bij de ENA-collega’s blijvend onder de aandacht te brengen en te vergroten sluiten wij onder meer aan op landelijke acties.

Met de genomen maatregelen en de speerpunten zoals beschreven in het MVO-beleid willen wij als zorgorganisatie onze bijdrage leveren aan een gezonde toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid zorggroep ENA